swjacek.net.pl swjacek.net.pl - Parafia sw. Jacka, Slupsk

swjacek.net.plWebsite Profile

Title: Parafia sw. Jacka, Slupsk
Keywords:
Description:Parafia sw. Jacka, Slupsk Strona g?ówna Historia parafii Nasz patron Galeria zdj?? Kontakt SAKRAMENTY > CHRZEST I KOMUNIA ?WI?TA BIERZMOWANIE MA??E?STWO NAMASZCZENIE CHORYCH Grupy parafialne Nasi ksi?
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

swjacek.net.pl Information

Website / Domain:swjacek.net.pl
Website IP Address:46.41.144.26
Domain DNS Server:ns3.az.pl,ns1.az.pl,ns2.az.pl

swjacek.net.pl ranks

Alexa Rank:11653235
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

swjacek.net.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$9,906
Daily Revenue:$27
Monthly Revenue:$814
Yearly Revenue:$$9,906
Daily Unique Visitors:2,497
Monthly Unique Visitors:74,910
Yearly Unique Visitors:911,405

swjacek.net.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html
Server Apache
Date Mon, 24 Sep 2018 20:11:54 GMT

swjacek.net.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

swjacek.net.pl Similar Website

Domain WebSite Title
gronlesnica.pl Parafia sw. Jacka - przekierowanie
parafiaswjacka.com Parafia Sw. jacka w Glen Head, NY
parafiaswhiacynta.com Parafia Sw. Jacka w Glen Head, NY
parafiastraszyn.pl Parafia pw. ?w. Jacka Odrow??a
morgi.pl Parafia ?w. Jacka w Mys?owicach-Morgach
swjacek.com Parafia ?w. Jacka w Cz?stochowie
swjacek.pl Parafia ?w. Jacka w Katowicach-Ochojcu
swjd.pl - Parafia ?w Jacka i Doroty Piotrków Trybunalski
swjacek-gliwice.pl Parafia ?w. Jacka w Gliwicach So?nicy
parafia-sw-jadwiga.pl parafia-sw-jadwiga.pl
swjacek.eu Nasza Wiara | Parafia ?w. Jacka w Kamieniu ?l?skim
parafiacisowa-kedzierzyn.pl Parafia ?w. Franciszka z Asy?u i ?w. Jacka
swiety-jacek.pl Parafia pw. ?wi?tego Jacka Odrow??a w Leszczynach
swjacek.info Strona g?ówna - Parafia pw. ?wi?tego Jacka w Krakowie
szczepan.org.pl parafia Sw. Szczepan - Strona g?ówna
parafia-rzadz.pl Parafia p.w. Sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika na Rzadzu | Parafia p.w. Sw. Stanislawa Biskupa i ...
parafiapomieczyno.pl Parafia i Ko?ció? Pomieczyno pod wezwaniem Sw. Józefa - parafiapomieczyno.pl
swmaksymilian.eu Parafia pod wezwaniem Sw. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli

swjacek.net.pl Alexa Rank History Chart

swjacek.net.pl aleax

swjacek.net.pl Html To Plain Text

Parafia sw. Jacka, Slupsk Strona g?ówna Historia parafii Nasz patron Galeria zdj?? Kontakt SAKRAMENTY > CHRZEST I KOMUNIA ?WI?TA BIERZMOWANIE MA??E?STWO NAMASZCZENIE CHORYCH Grupy parafialne Nasi ksi??a Ministranci Schola Program duszpasterski na rok 2016/2017 Porz?dek Mszy ?w. Niedziela 8:00 9:30 11:00 - msza dla dzieci 12:30 18:00 Dni powszednie 7:00 18:00 Spowied? pó? godziny przed ka?d? Msz? ?wi?t?, a w czwartki dodatkowo od godz. 17:00 Kancelaria parafialna Kancelaria czynna wtorek i czwartek 16:30-17:30 tel. 59 842-23-43 Adres parafii: ul. ?w. Ojca Pio 3 76-200 S?upsk Ko?ció? znajduje si? przy ul. Dominikańskiej 3 Konto parafii Bank BG? 85-2030-0045-1110- -0000-0265-4920 NIEDZIELA LAETARE Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedziel? Rado?ci [Laetare]. Przypomina nam ona, ?e zbli?amy si? ju? powoli do uroczysto?ci paschalnych. Poniewa? po?owa Wielkiego Postu ju? za nami powinni?my zastanowi? si?, jakie post?py uczynili?my na naszej drodze ku zmartwychwstaniu? Czy starali?my si? zbli?y? do Chrystusa i do Jego Ewangelii? Niedziela ta jest tak?e szczególna z tego powodu, ?e podczas liturgii kap?an u?ywa szat w kolorze ró?owym. W tym roku tradycyjnie ju? wiele dzieci tak?e ubra?o si? na ró?owo. WIELKI POST Rozpocz?li?my czas Wielkiego Postu, który pomaga nam zastanowi? si? nad sob?, zobaczy? siebie i swoje ?ycie troch? z innej perspektywy. Cz?sto mamy obraz samych siebie u?o?onych, wspania?ych. Ale czy zawsze tacy jeste?my? Jezus nawo?ywa?: Nawracajcie si? i wierzcie w Ewangeli? (Mk 1,15). Przez POST, MODLITW? I JA?MU?N? otwieramy nasze serca na Boga i drugiego cz?owieka. Mamy naprawia? pope?nione winy i odpokutowywa? za grzechy. Jezus odda? za nas ?ycie. Niech te chwile Jego cierpienia i ?mierci, które wspominamy w nabo?eństwach Drogi krzy?owej i Gorzkich ?ali, pomog? nam zmieni? swoje ?ycie. Jak mówi? prorok Joel: "Nawró?cie si? do Mnie ca?ym swym sercem, przez post i p?acz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawró?cie si? do Pana, Boga waszego!” (Jl 2,12). ?wiatowy Dzień Chorego 11 lutego (we wspomnienie Matki Bo?ej z Lourdes) w ko?ciele obchodzony jest ?wiatowy Dzień Chorego. Papie? Jan Pawe? II ustanowi? go 13 maja 1992 roku w 75. rocznic? objawień fatimskich. Ten dzień ma nam pomóc w prze?ywaniu swojego cierpienia lub choroby, choroby naszych bliskich oraz ka?dego cz?owieka. Przypomina o tym tak?e papie? Franciszek w Or?dziu na ten w?a?nie dzień. tre?? or?dzia >>> W naszej parafii Msza ?w. z udzieleniem sakramentu chorych b?dzie odprawiona 11 lutego o godz. 10.00. ?wi?to Ofiarowania Pańskiego Czterdzie?ci dni po Bo?ym Narodzeniu obchodzimy ?wi?to Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z ?ydowsk? tradycj? ?ka?de pierworodne dziecko p?ci m?skiej b?dzie po?wi?cone Panu” (?k 2,23). Dlatego te? do ?wi?tyni w Jerozolimie Maryja z Józefem przynie?li Jezusa, aby Go ofiarowa? Bogu. Jezus zawsze wpisuje si? w tradycj? i przestrzega tradycji, co pokazuj? nam karty Ewangelii. Ale czy przyk?ad Jego post?powania wp?ywa na nasze ?ycie? Jezus pragnie by?my po?wi?cali swoje ?ycie Bogu. Czy jednak zawsze to czynimy? W Polskiej tradycji ?wi?to Ofiarowania Pańskiego nazywane jest tak?e ?wi?tem Matki Bo?ej Gromnicznej. Jak Maryja przynios?a do ?wi?tyni ?wiat?o?? ?wiata, tak my tego dnia przynosimy gromnice – ?wiece symbolizuj?ce Jezusa. Razem z Jezusem idziemy do ko?cio?a by po?wi?ca? Bogu nas samych i nasze rodziny. Od 1997 roku z inicjatywy ?w. Jana Paw?a II dzień ten jest dniem ?ycia konsekrowanego. Módlmy si? o nowe powo?ania zakonne, szczególnie z naszej parafii. Uroczysto?? Objawienia Pańskiego Dzień 6 stycznia obchodzony jest w ko?ciele katolickim jako Uroczysto?? Objawienia Pańskiego. W Polskiej tradycji nazywana jest ?wi?tem Trzech króli. Do Stajenki przychodz? m?drcy ze wschodu aby odda? pok?on nowonarodzonemu Królowi. Przynosz? ze sob? podarunki: z?oto – dar dla króla, kadzid?o – dar dla Boga, mirr? – dar dla kogo?, kto b?dzie cierpia?. Ten dzień to nie tylko przybycie m?drców. Tego dnia wspominamy tak?e Objawienie Boga wszystkim ludziom oraz trzy wa?ne wydarzenia z ?ycia Jezusa: 1) Objawienie si? m?drcom, 2) Objawienie si? podczas chrztu w Jordanie, 3) Objawienie si? na weselu w Kanie Galilejskiej. W tych wydarzeniach Jezus ukaza? si? reprezentantom wszystkich ludzi jako Bóg i cz?owiek. Bóg chce ?eby?my Go poznali. Ale czy my jeste?my gotowi Go spotka?? Cicha noc, ?wi?ta noc. Pokój niesie ludziom wszem… W t? wyj?tkow? noc, Syn Bo?y staje si? cz?owiekiem. Niech Ten, który przychodzi, pomaga ?agodzi? wszelkie wa?nie i spory. Niech maleńki Jezus przyniesie wytchnienie w trudach codzienno?ci i w do?wiadczeniach ?yciowych. Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia, ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych na ka?dy dzień. Niech Jezus nie tylko dzi? ale ka?dego dnia b?ogos?awi w ?yciu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Niech w nasze serca wprowadza pokój, rado?? i nadziej?. On chce by? z nami w ka?dym momencie naszego ?ycia. Otwórzmy wi?c nasze serca by Jezus si? w nich narodzi?. Duszpasterze Parafii ?w. Jacka w S?upsku ADWENT 2016 - IV NIEDZIELA To ju? ostatnia niedziela przed Uroczysto?ci? Bo?ego Narodzenia. Wszyscy czekaj? na te ?wi?ta. Ju? czas by przyszed? Jezus i zamieszka? w naszych sercach i rodzinach. Od tej niedzieli do wtorku b?dziemy mogli uczestniczy? w rekolekcjach, które poprowadzi ks. profesor Janusz Lemański. Ale czy chc? znale?? czas by us?ysze? Boga? Jest to ju? ostatnia chwila. Jezus niebawem nadejdzie. Przygotujmy si? na Jego przyj?cie. ADWENT 2016 - III NIEDZIELA Zapalili?my ju? trzeci? ?wieczk? w wieńcu adwentowym. Oznacza to, ?e ju? jest III Niedziela Adwentu. Nazywana jest niedziel? Rado?ci - Gaudete (Radujcie si?). Przekroczyli?my ju? po?ow? tego okresu, wi?c powinni?my radowa? si?, ?e ju? niebawem Zbawiciel nadejdzie. Dzisiejsza niedziela jest szczególna. Podczas liturgii u?ywany jest ró?owy kolor szat. I tak by?o i dzi? w naszym ko?ciele. Ale nie tylko ksi?dz, lecz tak?e dzieci w kolorze ró?owym oczekiwa?y na Pana Jezusa. ADWENT 2016 - II NIEDZIELA To ju? II Niedziela Adwentu. Czy ten pierwszy tydzień co? zmieni? w moim ?yciu? Mamy kolejne przypomnienie, ?e Chrystus nadejdzie. ?w. Jan Chrzciciel mówi?: ?Nawró?cie si?, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Przypomina? równie?: ?Przygotujcie drog? Panu. Dla Niego prostujcie ?cie?ki”. Warto pomy?le? o tym co powiedzia? Jan Chrzciciel. Ale decyzja nale?y do nas. Co uczynimy? … ADWENT 2016 Pierwsz? Niedziel? Adwentu zaczynamy nowy rok liturgiczny i rozpoczynamy przygotowania na przyj?cie Pana. Ale w jaki sposób? Mo?e to tylko has?o lub czekamy tylko na ?wi?teczny nastrój by odpocz?? od pracy i sp?dzi? czas z rodzin?? A mo?e jednak naprawd? oczekujmy na naszego Zbawiciela? Jezus przyjdzie na końcu czasów, ale kiedy to nast?pi? Przyjdzie powtórnie, ale nie znamy dnia ani godziny kiedy spotkamy si? z Panem. B?d?my gotowi. Godzina ta niebawem nadejdzie. Gotujmy si? na spotkanie z Jezusem. W jaki sposób? Msza ?w. niedzielna, Roraty, Rekolekcje. To dla nas okazja. Oczekujmy Zbawiciela. Marana tha – przyjd?...

swjacek.net.pl Whois

Domain Name: SWJACEK.NET.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en